Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat
sekretariat@zsms.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zsms.zgora.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2009

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2016

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku,
  • występuje w pełni wyjustowany tekst.

Oświadczenie sporządzono dnia 01.09.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod adresem sekretariat@zsms.zgora.pl lub telefonicznie (68) 451 20 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: VII Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 21

Do budynku prowadzi jedno główne wejście położone od  ul. Wyspiańskiego. Budynek jest obiektem częściowo podpiwniczonym, o czterech kondygnacjach nadziemnych.

Przed budynkiem ze względów usytuowania nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do sekretariatu znajdującego się na parterze z zewnątrz prowadzą od wejścia schody. Dojście do budynku jest utwardzone.

Ze względów konstrukcyjnych brak windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych.

Ze względów konstrukcyjnych brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek nie został wyposażony w urządzenia i środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth.

Budynek: Szkoła Podstawowa nr 10 w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 23

Do budynku prowadzi jedno główne wejście położone od  ul. Wyspiańskiego. Budynek jest obiektem o czterech kondygnacjach nadziemnych.

Przed budynkiem ze względów usytuowania nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do sekretariatu znajdującego się na parterze z zewnątrz prowadzą schody. Dojście do budynku jest utwardzone.

Ze względów konstrukcyjnych brak windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych.

Ze względów konstrukcyjnych brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek nie został wyposażony w urządzenia i środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth.

Budynek: Internat w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 25

Do budynku prowadzi jedno główne wejście położone od  ul. Wyspiańskiego. Budynek jest obiektem o czterech kondygnacjach nadziemnych.

Wejście główne do budynku jest dostatecznie szerokie i pozbawione progów oraz posiada przesuwne drzwi.

Portiernia znajduje się w holu głównym na wprost od wejścia głównego.

Do holu głównego z zewnątrz prowadzą schody, po prawej stronie schodów znajduje się podjazd do przemieszczania osób niepełnosprawnych. Dojście do budynku jest utwardzone.

Przed budynkiem ze względów usytuowania nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Ze względów konstrukcyjnych brak windy dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze holu głównego, na lewo od wejścia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek nie został wyposażony w urządzenia i środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth.

Budynek: Hala Sportowa ul. Wazów 76

Do budynku prowadzi jedno główne wejście położone od  ul. Wazów. Budynek jest obiektem parterowym.

Wejście główne do budynku jest dostatecznie szerokie i pozbawione progów .

Portiernia znajduje się w holu głównym na prawo od wejścia głównego.

Przed budynkiem brak jest wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Dojście do budynku jest utwardzone.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze holu głównego, na lewo od wejścia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek nie został wyposażony w urządzenia i środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth.

 

Facebook