Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat
sekretariat@zsms.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Informacja Powiatowej stacji Sanitarno-Epidemilogiczna w Zielonej Górze

Informacja Powiatowej stacji Sanitarno-Epidemilogiczna w Zielonej Górze

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze
Państwowy Powiatowy Inspektorat w Zielonej Górze


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze
prosi o podjęcie działań mających na celu przypomnienie dzieciom i młodzieży uczęszczającej do Państwa placówki o obowiązującym nakazie zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa.

Niepodjęcie działań może stanowić zagrożenie zdrowia dzieci, uczniów oraz osób przebywających w obiektach użyteczności publicznej i środkach publicznego transportu zbiorowego.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze informuje, że obowiązek zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa wynika:

– z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861), który stanowi:

Do dnia 31 października 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa: 1) w środkach publicznego transportu zbiorowego (…), na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej,(…) , przeznaczonych lub używanych do przewozu osób; 2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym na terenie nieruchomości wspólnych (…) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej, w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, w> obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach); w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów> religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu. ”

Pismo od Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze


Facebook